Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Υγεία των ζώων


Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των νόσων που πλήττουν τα ζώα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων εμφάνισης και εξάπλωσης των εν λόγω νόσων, καθώς και για την εκρίζωσή τους μετά την επιβεβαίωση της παρουσίας τους. Η εν λόγω νομοθεσία συμπληρώνει τις διατάξεις που διέπουν τους κτηνιατρικούς ελέγχους και την υγιεινή των τροφίμων.
Περιλαμβάνει γενικές διατάξεις για την παρακολούθηση, την κοινοποίηση και τη θεραπεία των λοιμωδών νόσων και των φορέων τους, καθώς και ειδικές διατάξεις για ορισμένες ασθένειες όπως η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ), ο αφθώδης πυρετός ή η γρίπη των πτηνών. Επιπλέον, έχουν τεθεί σε εφαρμογή διατάξεις για τα φάρμακα που προορίζονται για χρήση σε ζώα.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013): Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία
Παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων
Έλεγχος της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων
Κοινοποίηση των ασθενειών
Μέτρα ελέγχου καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων
Κοινοτική στρατηγική κατά της μικροβιακής αντοχής
Εκρίζωση και παρακολούθηση ορισμένων ζωονόσων
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΣΠΟΓΓΩΔΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΕΣ (ΜΣΕ) ΚΑΙ ΣΠΟΓΓΩΔΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΣΕΒ)
-ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
Καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού
-ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ (BLUETONGUE)
Κοινοτικά μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού
-ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
Κλασική πανώλης των χοίρων
Αφρικανική πανώλης των χοίρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου